ENAKMEN 8 TAHUN 2004
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 2004

BAHAGIAN II - PERKAHWINANSeksyen 7. Orang yang boleh mengakadnikahkan perkahwinan

(1) Sesuatu perkahwinan di Negeri Sabah hendaklah mengikut peruntukan Enakmen ini dan hendaklah diakadnikahkan mengikut Hukum Syarak oleh-

(2) Jika sesuatu perkahwinan itu melibatkan seorang perempuan yang tidak mempunyai wali dari nasab, mengikut Hukum Syarak, perkahwinan itu hendaklah diakadnikahkan hanya oleh wali Raja.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.