ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002

BAHAGIAN XXV - PELBAGAISeksyen 248. Pemansuhan

(1) Bahagian XI Enakmen Pentadbiran Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang 1982 [Enakmen No. 8 tahun 1982] adalah dimansuhkan.

(2) Jika mana-mana kes atau perkara belum selesai di hadapan mana-mana Mahkamah pada permulaan kuat kuasa Enakmen ini, peruntukan Enakmen ini hendaklah terpakai berkenaan dengan prosiding kes atau perkara itu setakat yang tidak menyebabkan ketakadilan.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.