ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002


JADUAL KETIGA - Borang MS 8

(Seksyen 38)

NOTIS PENARIKAN DIRI PEGUAM SYARIE

(Tajuk Am)

Kepada Pendaftar,

Ambil perhatian bahawa saya ............................................................... Peguam Syarie bagi plaintif (atau defendan) dengan ini menarik diri dan terhenti menjadi Peguam Syarie yang bertindak bagi pihak plaintif (atau defendan) yang tersebut dalam prosiding yang disebut di atas.

Bertarikh pada .................... haribulan ............... 20 ......

.......................
Peguam Syarie

Notis ini dikeluarkan oleh .............................................................................. (nama Peguam Syarie) yang beralamat di ..........................................................................................................................

Peguam Syarie bagi ......................................................................................................................

Kepada plaintif (atau defendan) atau Peguam Syarienya.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.