ENAKMEN 4 TAHUN 1999
ENAKMEN WASIAT ORANG ISLAM (SELANGOR) 1999

BAHAGIAN IV - PENARIKAN BALIK WASIATSeksyen 15. Menarik balik wasiat.

(1) Sesuatu wasiat boleh ditarik balik keseluruhan atau sebahagiannya dengan-
(2) Sesuatu wasiat hendaklah dianggap sebagai ditarik balik-
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.