ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002


JADUAL KETIGA - Borang MS 4

(Subseksyen 31 (2))

PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN KEBENARAN UNTUK MENDAKWA/MEMBELA SEBAGAI ORANG MISKIN

(Tajuk Am)

Saya ............................................................................................ bersumpah dan menyatakan—

1. Saya tinggal di .................................................................................................................... dan ialah seorang .............................................................................................. (dinyatakan pekerjaan)

*2. (1) Saya mempunyai tuntutan yang berpatutan terhadap ............................................................. yang beralamat di .......................................................... untuk (di sini nyatakan dengan ringkas lagi padat tuntutan dan kausa tindakan dan segala fakta matan mengenai kes itu).

(2) Saya berhasrat untuk membawa tindakan terhadap .............................................. tersebut tetapi tidak berupaya membayar fee Mahkamah baginya kerana (nyatakan sebab mengapa pemohon tidak berupaya membayar fee Mahkamah).

*3. (1) Saya ialah seorang defendan dalam tindakan ini dan mempunyai pembelaan yang baik dalam tindakan ini atas alasan-alasan yang berikut (nyatakan dengan ringkas lagi padat alasan-alasan pembelaan).

[Saya mempunyai tuntutan balas yang berpatutan terhadap plaintif bagi (nyatakan dengan ringkas lagi padat tuntutan balas itu dan segala fakta matan yang berhubungan dengannya)].

(2) Saya tidak berupaya membayar fee Mahkamah bagi pembelaan (atau tuntutan balas) saya sebab (nyatakan sebab mengapa pemohon tidak berupaya membayar fee Mahkamah).

4. Saya memohon kebenaran untuk *mendakwa ................................................ tersebut/membela (dan membawa suatu tuntutan balas dalam) tindakan ini sebagai orang miskin.

Diangkat sumpah di ....................................)
pada ............ haribulan ......... 20 ................)

......................
Peguam Syarie

Di hadapan saya,

Perintah,

Kebenaran untuk mendakwa/membela (dan membawa tuntutan balas) sebagai orang miskin diberikan pada ............................................................................................

haribulan ........................ 20 .............

..........
hakim

* Potong jika tidak berkenaan.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.