ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002


JADUAL KETIGA - Borang MS 23

(Subseksyen 102 (3))

SEPINA UNTUK MEMBERIKAN KETERANGAN DAN MENGEMUKAKAN DOKUMEN

(Tajuk Am)

Kepada
....................................................................................................................................................
yang beralamat di .........................................................................................................................

Anda dengan ini disaman supaya hadir sendiri di hadapan Mahkamah .............................................. pada hari ..................... pada .......................... haribulan ......... 20 ....... pukul ....... pagi/petang dan begitulah dari sehari ke sehari sehinggalah tamat prosiding di atas, untuk memberikan keterangan dan mengemukakan dokumen-dokumen yang berikut:
.................................................................................................................................................... bagi pihak ............................................................................................... dalam prosiding tersebut.

Bertarikh pada .................. haribulan .............. 20 ..........

Catatan No .................................. tahun 20 ...................

Kerani

(Meterai)

...............
Pendaftar
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.