ENAKMEN 3 TAHUN 1987
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 1987

BAHAGIAN II - PERKAHWINANSeksyen 8. Umur minimum untuk perkahwinan.


Tiada suatupun perkahwinan boleh diakadnikahkan atau didaftarkan di bawah Enakmen ini jika sama ada lelaki itu berumur kurang daripada lapan belas tahun atau perempuan itu berumur kurang daripada enam belas tahun kecuali jika Hakim Syariah telah memberi kebenaran secara bertulis dalam hal keadaan tertentu.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.