ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002


JADUAL KETIGA - Borang MS 31

(Seksyen 140)

NOTIS RAYUAN BALAS

(Tajuk Am)

Ambil perhatian bahawa, pada pendengaran rayuan di atas, responden yang dinamakan di atas akan menghujahkan bahawa keputusan Mahkamah ............................................ Syariah yang diberikan pada ...................... haribulan .................. 20 ......... patut diubah atas alasan-alasan yang berikut :

(Nyatakan dalam perenggan bernombor

Bertarikh pada ............................. haribulan ..................19 ........

Kepada Pendaftar dan perayu.

..........................................................
Responden
(atau Peguam Syarie bagi Responden)
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.