ENAKMEN 12 TAHUN 1985
ENAKMEN UNDANG-UNDANG PENTADBIRAN KELUARGA ISLAM

BAHAGIAN VII - PENJAGAAN
Penjagaan ke atas Diri dan HartaSeksyen 100. Perintah larangan oleh Mahkamah.

(1) Walau apa pun peruntukan-peruntukan seksyen 88, Mahkamah boleh, jika ia fikirkan perlu berbuat demikian, membuat suatu perintah melarang bapa atau datuk lelaki di sebelah bapa seorang kanak-kanak atau wasi-wasi mereka masing-masing atau wasi-wasi kepada wasi-wasi mereka masing-masing dari-


tanpa mendapat kebenaran terlebih dahulu dari Mahkamah.

(2) Kemungkiran mematuhi sesuatu perintah yang dibuat di bawah seksyen ini boleh dikenakan hukuman sebagai suatu penghinaan terhadap mahkamah dan Mahkamah, sebagai tambahan kepada hukuman yang dijatuhkan itu, boleh-


(3) Mahkamah tidak boleh membuat apa-apa ketetapan atau perintah di bawah perenggan (a) atau (b) subseksyen (2) melainkan jika perlu atau baik bagi kepentingan kanak-kanak itu.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.