ENAKMEN 3 TAHUN 1987
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 1987

BAHAGIAN X - AMSeksyen 137. Pemansuhan dan kecualian Enak. 8/82.


Bahagian IV, V, seksyen 140, 141, 142, 143, 148, 151, 152, 153 dan 154 Enakmen Pentadbiran Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang 1982 [Enak. 8/82] adalah dengan ini dimansuhkan:

Dengan syarat bahawa segala prosiding yang telah dimulakan di bawah peruntukan-peruntukan yang dengan ini dimansuhkan hendaklah diteruskan seolah-olah Enakmen ini belum diluluskan.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.