ENAKMEN 1 TAHUN 1984
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1979


JADUAL KEDUA
JADUAL KEDUA

(Seksyen 7)

PERNIKAHAN YANG DILARANG

Tiada seorang lelaki boleh kerana pertalian nikah bernikah dengan orang-orang berikut--

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.