ENAKMEN 4 TAHUN 1992
ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 1991

BAHAGIAN III - PENDAFTARAN PERKAHWINANSeksyen 26. Surat perakuan nikah.

Selepas mendaftarkan sesuatu perkahwinan dan selepas dibayar kepadanya kadar bayaran yang ditetapkan, Pendaftar hendaklah mengeluarkan suatu surat perakuan nikah dalam borang yang ditetapkan kepada kedua-dua pihak bagi perkahwinan itu.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.