ENAKMEN 1 TAHUN 1984
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1979

BAHAGIAN V - PEMBUBARAN PERNIKAHANSeksyen 48. Hak-hak terhadap maskahwin dan sebagainya tidak akan tersentuh.

Tiada apa-apa yang terkandung dalam Enakmen ini boleh menyentuh apa-apa hak yang mungkin ada pada seorang isteri terhadap maskahwinnya dan pemberian kepadanya atau apa-apa bahagian daripadanya apabila pernikahannya dibubarkan.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.