ORDINAN 43 TAHUN 2001
ORDINAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM, 2001

BAHAGIAN V - PEMBUBARAN PERKAHWINANSeksyen 49. Perceraian secara li'an.

(1) Jika pihak-pihak kepada sesuatu perkahwinan telah mengangkat sumpah dengan cara Ii'an mengikut Undang-Undang Islam di hadapan Hakim Syarie, maka Hakim Syarie itu hendaklah, setelah dihakimi, memerintahkan mereka difaraq dan dipisahkan dan hidup berasingan selama-lamanya.

(2) Mahkamah hendaklah merekodkan perceraian dengan cara Ii'an itu dengan sewajamya dan menghantar satu salinan rekod itu yang diperakui sah kepada Pendaftar yang berkenaan dan kepada Ketua Pendaftar bagi pendaftaran.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.