ENAKMEN 7 TAHUN 2002
ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI MELAKA) 2002

BAHAGIAN X - PENDIDIKAN AGAMA ISLAMSeksyen 106. Jawatankuasa Pengawasan Pengajaran Agama Islam.

(1) Majlis hendaklah melantik suatu jawatankuasa yang dikenali sebagai Jawatankuasa Pengawasan Pengajaran Agama Islam, yang hendaklah terdiri daripada-
(2) Majlis hendaklah bertanggungjawab bagi melaksanakan keputusan-keputusan Jawatankuasa itu.

(3) Jawatankuasa Pengawasan Pengajaran Agama Islam hendaklah mempunyai kuasa untuk memberikan tauliah bagi maksud pengajaran agama Islam atau apa-apa perkara tentang agama Islam dan untuk menarik balik tauliah itu.

(4) Majlis boleh membuat peraturan-peraturan untuk mengadakan peruntukan bagi-
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.