ENAKMEN 8 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA JENAYAH SYARIAH 2002


JADUAL KEDUA

BORANG 1

ENAKMEN TATACARA JENAYAH SYARIAH 2002

(Subseksyen 22 (5))

DI DALAM MAHKAMAH ................................... DI ....................................

WARAN PENAHANAN

No. ...................................

Kepada Pegawai Yang Menjaga Penjara/Balai Polis di ............................................................... Kes Jenayah No.: ................................... tahun 19 .......................

BAHAWASANYA ................................... (kemudian daripada ini disebut “tertuduh”) telah pada hari ini dibawah ke hadapan Mahkamah ini dan dipertuduh melakukan kesalahan ................................... dan adalah perlu tertuduh ditahan.

Waran ini memberi kuasa dan menghendaki anda menerima tertuduh ke dalam jagaan anda bersama dengan waran ini dan menahannya dengan selamat di dalam Penjara/Lokap Polis sehingga ............... haribulan ................. apabila anda hendaklah menyebabkannya dibawa ke hadapan Mahkamah ini pada jam ................................... pagi pada hari itu melainkan jika sementara itu anda diperintahkan selainnya.

Diberikan di bawah tandatangan saya dan meterai Mahkamah pada hari ini .............. haribulan ............... 20 ............

(METERAI)
..........................................
Tandatangan Hakim

TATACARA JENAYAH SYARIAH 251

BORANG 2

ENAKMEN TATACARA JENAYAH SYARIAH 2002

(Subseksyen 28 (1))

SAMAN KEPADA SESEORANG TERTUDUH

Kepada ......................................................................................................................Beralamat di .................................................................................................................

BAHAWASANYA kehadiran kamu adalah perlu untuk menjawab pertuduhan ............................ ........................................... dan dengan ini kamu dikehendaki hadir sendiri pada .................... haribulan ..................................................... jam .................................... pagi di hadapan Mahkamah Tinggi Syariah/Mahkamah Rendah Syariah di ................

Bertarikh pada ........................ haribulan ................. 20 ...............

(METERAI)

....................................
Tandatangan Hakim

BORANG 3

ENAKMEN TATACARA JENAYAH SYARIAH 2002

(Subseksyen 32 (1))

WARAN TANGKAP

Kepada :
...........................................................................
...........................................................................

BAHAWASANYA ................................................................................................. beralamat di ........................................................................................... adalah dipertuduh atas kesalahan ......................................................................................

Maka anda adalah dengan ini diarahkan menangkap .........................................................tersebut dan membawanya ke hadapan Mahkamah Tinggi Syariah/Mahkamah Rendah Syariah di .........................................................

Bertarikh pada ............................... haribulan .............. 20 ..............

(METERAI)
..............................................
Tandatangan Hakim

Waran ini bolehlah diendorskan seperti berikut :

Jika .............................................................. tersebut membayar sendiri jaminan sejumlah ............................... ringgit dengan seorang atau dua orang penjamin setiap seorang sejumlah ............................... ringgit untuk hadir di hadapan Mahkamah Tinggi Syariah/ Mahkamah Rendah Syariah di ............................... pada ............................... haribulan ............................... 20 ................... dan untuk terus hadir sehingga saya mengarahkan selainnya, dia bolehlah dilepaskan.

Bertarikh pada ...............................haribulan ...............................20 .....................

(METERAI)
....................................
Tandatangan Hakim

BORANG 4

ENAKMEN TATACARA JENAYAH SYARIAH 2002

(Subseksyen 47 (1))

WARAN GELEDAH

Kepada :
...........................................................................
...........................................................................

BAHAWASANYA maklumat bertulis telah dibentangkan di hadapan saya mengenai pelakuan (atau perlakuan yang disyaki) kesalahan .................................... di bawah seksyen ........................

Maka waran ini memberi kuasa dan menghendaki anda memasuki dalam tempoh tidak lebih daripada 7 hari dari tarikh waran ini rumah (atau tempat atau premis) yang beralamat di .................................... dengan apa-apa bantuan yang diperlukan, dan menggeledah tiap-tiap bahagian rumah (atau tempat atau premis) itu dan menangkap mana-mana orang yang didapati melakukan kesalahan yang disebut terdahulu, dan dengan segera membawa mereka ke hadapa saya atau Mahkamah.

Diberikan di bawah tandatangan saya dan meterai Mahkamah pada .........................haribulan ....................................20 ................

(METERAI)
.....................................................
Tandatangan Hakim

BORANG 5

ENAKMEN TATACARA JENAYAH SYARIAH 2002

(Subseksyen 54 (2))

MAKLUMAT KEPADA PEGAWAI PENGUATKUASA AGAMA


No.: ..............................................
Tarikh: ......................................... Masa : ............................................. pagi/petang
Nama: ..........................................................................................................................
Kad Pengenalan No.: ......................................................Umur: ..................................
Pekerjaan: ....................................................................................................................
Alamat : .........................................................................................................................

Saya dengan ini memberikan maklumat yang berikut :
.........................................................................................................................
........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

..................................................
Tandatangan Pemberi Maklumat


Maklumat di atas diberikan secara bertulis/lisan dan telah ditulis dan ditandatangani oleh pegawai di bawah ini dan dibacakan kepada pemberi maklumat.

................................................................
Tandatangan Pegawai Penguatkuasa Agama

Bertarikh pada ........................... haribulan ................. 20 ..............


BORANG 6

ENAKMEN TATACARA JENAYAH SYARIAH 2002

(Subseksyen 74 (1))

MAKLUMAT KEPADA HAKIM

No.: ..............................................
Tarikh: ......................................... Masa : ............................................. pagi/petang
Nama:..........................................................................................................................
Kad Pengenalan No.: ......................................................Umur: ..................................
Pekerjaan: ....................................................................................................................
Alamat : .........................................................................................................................

Saya dengan ini memberikan maklumat yang berikut :
.........................................................................................................................
........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

Saya dengan ini mengaku dengan sesungguhnya bahawa maklumat di atas adalah benar dan tiada yang lain melainkan yang benar belaka.

.........................................................
Tandatangan Pemberi Maklumat

di hadapan saya,

...................................................
Tandatangan dan Meterai Hakim


Bertarikh pada .................... haribulan ....................... 20 .......................Diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri Pahang pada 11hb November 2002.
[SUK. Phg. (DN) 03/0177 Pt. 6; PUN. Phg. 822]


NASHRUDDIN BIN MD. SALIM,
Setiausaha Dewan Undangan Negeri,
Pahang.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.