ENAKMEN 5 TAHUN 1989
ENAKMEN KAWALAN DAN SEKATAN PENGEMBANGAN AGAMA-AGAMA BUKAN ISLAM 1989

BAHAGIAN III - PENGUATKUASAAN DAN PELBAGAISeksyen 15. Pengendalian pendakwaan.

Tanpa prejudis kepada Perkara 145 (3) Perlembagaan Persekutuan, setiap pegawai diberikuasa atau mana-mana pegawai polis berpangkat tidak rendah daripada Inspektor hendaklah mempunyai kuasa untuk hadir di mana-mana mahkamah dan mengendalikan mana-mana pendakwaan berkaitan dengan mana-mana kesalahan di bawah Enakmen ini.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.