ENAKMEN 7 TAHUN 2002
ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI MELAKA) 2002

BAHAGIAN VII - MASJIDSeksyen 91. Kawalan dan arahan atas Pegawai Masjid.

Dalam pelaksanaan kewajipan-kewajipan mereka, Imam, Bilal dan Pembantu Bilal adalah tertakluk kepada kawalan dan arahan Majlis.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.