ENAKMEN 12 TAHUN 1985
ENAKMEN UNDANG-UNDANG PENTADBIRAN KELUARGA ISLAM

BAHAGIAN II - PERKAHWINANSeksyen 6. Orang-orang yang boleh mengakadnikahkan perkahwinan.

(1) Sesuatu perkahwinan di Terengganu hendaklah mengikut peruntukan-peruntukan Enakmen ini dan hendaklah diakadnikahkan mengikut Hukum Syara' hanya oleh-


(2) Wali hendaklah, tidak lewat daripada dua puluh empat jam selepas mengakadnikahkan perkahwinan, membekalkan butir-butir tentang perkahwinan itu dalam borang yang ditetapkan kepada Pendaftar.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.