ENAKMEN 3 TAHUN 1987
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 1987

BAHAGIAN IV - PENALTI DAN PELBAGAI PERUNTUKAN BERHUBUNG DENGAN PENGAKADNIKAHAN DAN PENDAFTARAN PERKAHWINANSeksyen 44. Keizinan mendakwa daripada Mufti.


Pendakwaan tidak boleh dijalankan terhadap kesalahan-kesalahan di bawah seksyen-seksyen 37, 39 dan 40 Enakmen ini melainkan dengan keizinan bertulis daripada Mufti.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.