ENAKMEN 4 TAHUN 1992
ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 1991

BAHAGIAN X - AMSeksyen 133. Pemansuhan pemakaian Enakmen Perlis No. 3/64.

Bahagian VIII, IX, Seksyen 116, 119, dan 120 Enakmen Pentadbiran adalah dengan ini dimansuhkan dan hendaklah oleh sebab itu terhenti daripada terpakai bagi Negeri Perlis.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.