ENAKMEN 8 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA JENAYAH SYARIAH 2002


JADUAL PERTAMA
(Subseksyen 2 (3))

TULISAN DALAM BAHASA ARAB BAGI PERKATAAN DAN UNGKAPAN TERTENTU

‘adil -
Qadi -

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.