ORDINAN 43 TAHUN 2001
ORDINAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM, 2001

BAHAGIAN IV - PENALTI DAN PELBAGAI PERUNTUKAN BERHUBUNGAN DENGAN AKADNIKAH DAN PENDAFTARAN PERKAHWINANSeksyen 39. Kebenaran untuk mendakwa.

Tiada apa-apa pendakwaan atas sesuatu kesalahan di bawah seksyen 33 hingga 38 boleh dibawa kecuali dengan kebenaran bertulis daripada Ketua Pendakwa Syarie.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.