ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002


JADUAL KETIGA - Borang MS 17

(Subseksyen 92 (1))

NOTIS PENDENGARAN TINDAKAN YANG DIPINDAHKAN DARI MAHKAMAH TINGGI SYARIAH KE MAHKAMAH RENDAH SYARIAH

(Tajuk Am)

Ambil perhatian bahawa Saman/Permohonan Mahkamah Tinggi Syariah No .................. tahun 20 telah dipindahkan ke Mahkamah ini dan dinomborkan sebagai Saman/Permohonan No. ......... tahun 20 ....... dan anda dikehendaki hadir di Mahkamah Rendah Syariah di ........................... pada hari .................. pada ............ haribulan ........... 20 ......... pukul ........ pagi/petang untuk mendapatkan apa-apa arahan tentang perjalanan selanjutnya prosiding itu.

Bertarikh pada .............. haribulan ................. 20 ......

...................................
Pendaftar Mahkamah
Tinggi Syariah

Kepada :
Setiap pihak (atau Peguam Syarie bagi setiap pihak).

Pendaftar,

Mahkamah Rendah Syariah.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.