Enakmen Original

PAHANG

ENAKMEN 1 TAHUN 1990
ENAKMEN KETERANGAN MAHKAMAH SYARIAH 1990


Tarikh Persetujuan DiRaja :19 April 1990
Tarikh disiarkan dalam Warta :21 Jun 1990
Tarikh mula berkuatkuasa :1 November 1991 [Phg GN 1127/1991]
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Mukadimah

BAHAGIAN I - QARINAH

BAB 1 - PERMULAAN

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa.
Seksyen 2. Pemakaian.
Seksyen 3. Tafsiran.
Seksyen 4. Anggapan.

BAB 2 - QARINAH

Iqrar

Seksyen 5. Keterangan boleh diberi mengenai fakta persoalan dan qarinah.
Seksyen 6. Fakta yang menjadi sebahagian daripada transaksi adalah qarinah.
Seksyen 7. Fakta yang menjadi punca, sebab atau natijah bagi fakta persoalan.
Seksyen 8. Motif, persediaan dan kelakuan dahulu atau terkemudian.
Seksyen 9. Fakta perlu untuk menghuraikan atau mengemukakan fakta yang ada hubungan.
Seksyen 10. Apa-apa yang dikatakan atau dilakukan oleh pekomplot berkenaan dengan rancangan bersama.
Seksyen 11. Bila fakta yang sebaliknya bukan qarinah boleh menjadi qarinah.
Seksyen 12. Dalam guaman menuntut ganti rugi fakta yang membolehkan Mahkamah menentukan amaun ganti rugi adalah qarinah.
Seksyen 13. Qarinah apabila hak atau urf dipersoalkan.
Seksyen 14. Fakta yang menunjukan wujudnya keadaan fikiran atau keadaan tubuh atau perasaan tubuh.
Seksyen 15. Fakta berkenaan dengan soal sama ada perbuatan dilakukan dengan tidak sengaja atau dengan sengaja.
Seksyen 16. Bilakah wujudnya perjalanan urusan menjadi qarinah.
Seksyen 17. Takrif Iqrar.
Seksyen 18. Syarat Iqrar.
Seksyen 19. Iqrar ketika marad al-maut.

Kenyataan oleh orang-orang yang tidak boleh dipanggil sebagai saksi.

Seksyen 20. Hal-hal dalam mana kenyataan mengenai fakta yang ada hubungan oleh orang yang telah mati atau yang tidak dijumpai, dsb., adalah qarinah.
Seksyen 21. Qarinahnya keterangan tertentu bagi membuktikan dalam prosiding terkemudian tentang kebenaran fakta yang tersebut di dalamnya.

Kenyataan yang dibuat dalam keadaan khas.

Seksyen 22. Bila catatan dalam buku akaun qarinah.
Seksyen 23. Qarinahnya catatan dalam rekod awam yang dibuat pada menjalankan kewajipan.
Seksyen 24. Qarinahnya kenyataan di dalam peta, carta dan pelan.
Seksyen 25. Qarinahnya kenyataan tentang fakta awam yang terkandung di dalam sesuatu Akta, Ordinan atau pemberitahuan.
Seksyen 26. Qarinahnya kenyataan tentang mana-mana undang-undang yang terkandung di dalam buku undang-undang.

Sebanyak mana kenyataan dikehendaki dibuktikan.

Seksyen 27. Apa keterangan dikehendaki diberi apabila kenyataan ialah sebahagian daripada percakapan, dokumen, buku atau siri atau kertas.

Penghakiman Mahkamah bila qarinah.

Seksyen 28. Penghakiman dahulunya adalah qarinah bagi menahan guaman atau perbicaraan yang kedua.
Seksyen 29. Qarinahnya sesuatu penghakiman dalam bidangkuasa pengesahan warisan, dsb.
Seksyen 30. Qarinah dan natijah penghakiman, perintah atau dikri lain daripada yang tersebut di dalam seksyen 29.
Seksyen 31. Bila penghakiman, dsb., lain daripada yang tersebut dalam seksyen 28 hingga 30 qarinah.
Seksyen 32. Fraud atau pakatan sulit bagi mendapatkan penghakiman atau ketiadaan kompeten Mahkamah boleh dibuktikan.

Pendapat orang lain bila qarinah.

Seksyen 33. Pendapat pakar.
Seksyen 34. Fakta mengenai pendapat pakar.
Seksyen 35. Bila pendapat tentang tulisan tangan qarinah.
Seksyen 36. Bila pendapat tentang wujudnya hak atau urf qarinah.
Seksyen 37. Bila pendapat tentang amalan, kepercayaan, dsb., qarinah.
Seksyen 38. Bila pendapat mengenai pertalian qarinah.
Seksyen 39. Bila alasan pendapat qarinah.

Watak bila qarinah.

Seksyen 40. Dalam kes mal, watak bagi membuktikan kelakuan yang ditohmahkan tidaklah qarinah.
Seksyen 41. Dalam kes jenayah watak yang dahulunya baik adalah qarinah.
Seksyen 42. Watak yang dahulunya tidak baik tidaklah qarinah kecuali bagi menjawab.

BAHAGIAN II - MENGENAI BUKTI

BAB 3 - FAKTA YANG TIDAK PERLU DIBUKTIKAN

Seksyen 43. Fakta yang diberi pengiktirafan kehakiman tidak perlu dibuktikan.
Seksyen 44. Fakta yang Mahkamah mesti memberi pengiktirafan kehakiman.
Seksyen 45. Fakta yang diakui tidak perlu dibuktikan.

BAB 4 - KETERANGAN LISAN

Seksyen 46. Membuktikan fakta dengan keterangan lisan.
Seksyen 47. Keterangan lisan mestilah secara terus.

BAB 5 - KETERANGAN DOKUMENTAR

Seksyen 48. Membuktikan kandungan dokumen.
Seksyen 49. Keterangan primer.
Seksyen 50. Keterangan sekunder.
Seksyen 51. Membuktikan dokumen dengan keterangan primer.
Seksyen 52. Bila keterangan sekunder mengenai dokumen boleh diberi.
Seksyen 53. Kaedah tentang notis supaya mengemukakan.
Seksyen 54. Membuktikan tandatangan dan tulisan tangan orang yang dikatakan telah menandatangani atau menulis dokumen yang dikemukakan.
Seksyen 55. Pengakuan tentang tulisan, tandatangan atau meterai.
Seksyen 56. Membuktikan dokumen.

Dokumen Awam.

Seksyen 57. Dokumen awam.
Seksyen 58. Dokumen persendirian.
Seksyen 59. Salinan yang diperakui bagi dokumen awam.
Seksyen 60. Membuktikan dokumen dengan mengemukakan salinan yang diperakui.
Seksyen 61. Bukti dokumen rasmi tertentu.

Anggapan tentang dokumen.

Seksyen 62. Anggapan tentang ketulenan salinan yang diperakui.
Seksyen 63. Anggapan tentang dokumen yang dikemukakan sebagai rekod keterangan.
Seksyen 64. Anggapan tentang Warta, akhbar, dsb.
Seksyen 65. Anggapan tentang peta atau pelan yang dibuat dengan kuasa Kerajaan.
Seksyen 66. Anggapan tentang koleksi undang-undang dan laporan keputusan.
Seksyen 67. Anggapan tentang surat kuasa wakil.
Seksyen 68. Anggapan tentang salinan yang diperakui bagi rekod kehakiman negara asing.
Seksyen 69. Anggapan tentang buku dan carta.
Seksyen 70. Anggapan tentang perutusan telegraf.
Seksyen 71. Anggapan tentang penyempurnaan, dsb., dokumen yang tidak dikemukakan.

BAHAGIAN III - PENGEMUKAAN DAN NATIJAH KETERANGAN

BAB 6 - BEBAN MEMBUKTI

Seksyen 72. Beban memberi keterangan.
Seksyen 73. Beban membukti.
Seksyen 74. Atas siapakah terletak beban membuktikan.
Seksyen 75. Beban membuktikan fakta tertentu.
Seksyen 76. Beban membuktikan fakta yang dikehendaki supaya keterangan boleh diterima.
Seksyen 77. Beban membuktikan bahawa kes orang yang dituduh adalah termasuk di dalam kecualian.
Seksyen 78. Beban membuktikan fakta yang diketahui secara khas.
Seksyen 79. Beban membuktikan kematian orang yang diketahui masih hidup dalam masa tiga puluh tahun dahulunya.
Seksyen 80. Beban membuktikan masih hidup orang yang tiada apa-apa khabar telah didengar selama tujuh tahun.
Seksyen 81. Beban membuktikan tentang kepunyaan.
Seksyen 82. Mahkamah boleh menganggap sesuatu fakta sebagai wujud.

BAB 7 - SAKSI

Seksyen 83. Siapa yang boleh memberi keterangan sebagai saksi.
Seksyen 84. Saksi bisu.
Seksyen 85. Keterangan suami, isteri, ibubapa dan anak.
Seksyen 86. Bilangan saksi.
Seksyen 87. Cara memberi keterangan.
Seksyen 88. Keterangan seorang saksi dan sumpah.

BAB 8 - PEMERIKSAAN SAKSI

Seksyen 89. Bila saksi perlu diperiksa.
Seksyen 90. Jenis pemeriksaan.
Seksyen 91. Pemeriksaan rahsia.
Seksyen 92. Bilangan pemeriksa saksi.
Seksyen 93. Pemeriksaan terbuka.
Seksyen 94. Pemeriksaan terbuka adalah menjadi sebahagian daripada shahadah.
Seksyen 95. Bila saksi tidak perlu diperiksa.
Seksyen 96. Penafian (ta'n) ke atas saksi.
Seksyen 97. Apabila pemeriksa saksi berbeza pendapat.
Seksyen 98. Saksi yang meninggal dunia atau ghaib.
Seksyen 99. Bila saksi boleh diminta bersumpah.

BAB 9 - PERUNTUKAN AM

Seksyen 100. Rujukan muktamad.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.