ENAKMEN 1 TAHUN 1984
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1979

BAHAGIAN II - PERNIKAHANSeksyen 14. Tempat pernikahan.

Tiap-tiap pernikahan di bawah Enakmen ini hendaklah dinikahkan dalam kariah masjid di mana salah satu atau kedua-dua pihak kepada pernikahan itu biasanya bermastautin:

Dengan syarat bahawa seorang Pendaftar yang mempunyai bidangkuasa dalam kariah itu telah memberi kebenaran untuk mana-mana pernikahan itu dinikahkan di tempat lain.

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.