ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002

BAHAGIAN XVIII - PENGUATKUASAAN DAN PELAKSANAAN
BAB 3 - PELAKSANAANSeksyen 157. Fi dan perbelanjaan yang akan dilevikan

Semua perbelanjaan dan fi pelaksanaan, termasuk kos bagi pelaksanaan Peguam Syarie, hendaklah dilevikan sebagai tambahan kepada hutang penghakiman.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.