ENAKMEN 3 TAHUN 1987
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 1987

BAHAGIAN V - PEMBUBARAN PERKAHWINANSeksyen 52. Fasakh.


Seseorang perempuan yang berkahwin menurut Hukum Syara' adalah berhak mendapat suatu perintah untuk membubarkan perkahwinannya atau untuk fasakh atas satu atau lebih daripada alasan-alasan yang berikut-

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.