ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002


JADUAL KETIGA - Borang MS 42

(Subseksyen 176 (2))

PERMINTAAN UNTUK MENDAPATKAN SAMAN PENGHUTANG PENGHAKIMAN

(Tajuk Am)

Kepada Pendaftar,

Sila keluarkan Saman Penghutang Penghakiman terhadap (nama dan perihalan penghutang penghakiman) yang beralamat di (alamat penghutang penghakiman) berkenaan dengan penghakiman (atau perintah) dalam prosiding ini bertarikh ................ haribulan .................. 20 .......... yang masih belum ditunaikan sebanyak RM..................................

Suatu salinan termeterai penghakiman itu dilampirkan bersama-sama ini.

Bertarikh pada .............................. haribulan .................... 20 ............


.....................................................................
Pemiutang Penghakiman (atau Peguam Syarie
bagi Pemiutang Penghakiman)

Alamat penyampaian saya ialah ......................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.