ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002


JADUAL KETIGA - Borang MS 2

(Seksyen 8(a))

SAMAN

(Tajuk Am)

Kepada ............................................................................. (defendan yang dinamakan di atas) yang beralamat ......................................................................................................................................

Anda dengan ini disaman supaya hadir sama ada sendiri atau melalui Peguam Syarie anda di hadapan Mahkamah .......................................... Syariah di ....................................... pada hari ................... pada ........... haribulan ......... 20 ..... pukul........ pagi/petang, untuk menjawab suatu tuntutan terhadap anda oleh plaintif yang dinamakan di atas, yang butir-butirnya ada dinyatakan dalam pernyataan tuntutan yang diendroskan di sini.

Ambil perhatian bahawa jika anda ingkar hadir di Mahkamah pada hari dan masa yang ditetapkan, Mahkamah boleh terus mendengar dan memutuskan kes tanpa kehadiran anda.

Dan ambil perhatian bahawa jika anda ingin membela diri terhadap tuntutan itu, anda hendaklah memfailkan di Mahkamah ini dan menyampaikan kepada plaintif suatu pembelaan dalam borang yang ditetapkan sebelum tarikh yang tersebut di atas atau hadir di Mahkamah pada tarikh itu.

Bertarikh pada ........................ haribulan .......................... 20 ......................

(Meterai)
..........................
Hakim/Pendaftar

(Pengendorsan di belakang saman)

PERNYATAAN TUNTUTAN

(dalam perenggan bernombor)

Kepada........................................................................................................................................... defendan yang dinamakan di atas yang tinggal di ..............................................................................

Bertarikh pada ....................... haribulan ................ 20 .............

.............................................................
Plaintif (atau Peguam Syarie bagi Plaintif)
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.