ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002

BAHAGIAN XVIII - PENGUATKUASAAN DAN PELAKSANAAN
BAB 3 - PELAKSANAANSeksyen 172. Penyerahan kepada bailif

Mana-mana dokumen yang dikehendaki supaya diserahkan atau disampaikan kepada seseorang bailif bolehlah disampaikan kepada Pendaftar pada waktu pejabat.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.