ENAKMEN 7 TAHUN 2002
ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI MELAKA) 2002

BAHAGIAN X - PENDIDIKAN AGAMA ISLAMSeksyen 108. Sekolah agama Islam.

Tertakluk kepada Enakmen Pengawalan Sekolah- Sekolah Agama Islam (Melaka) 2002 (Enakmen No 3 Tahun 2002) Majlis hendaklah mempunyai kuasa untuk mendaftarkan sekolah-sekolah Agama Islam di Negeri Melaka.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.