ENAKMEN 1 TAHUN 1990
ENAKMEN KETERANGAN MAHKAMAH SYARIAH 1990

BAHAGIAN III - PENGEMUKAAN DAN NATIJAH KETERANGAN
BAB 7 - SAKSISeksyen 84. Saksi bisu.

(1) Seseorang saksi yang bisu boleh memberi baiyyinah dengan apa-apa cara yang boleh difahami seperti dengan tulisan atau isyarat.

(2) Tulisan hendaklah ditulis dan isyarat hendaklah dilakukan di dalam Mahkamah terbuka.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.