ENAKMEN 8 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA JENAYAH SYARIAH 2002

BAHAGIAN V - PROSIDING DALAM PENDAKWAAN
BAB 1 - DARIHAL BIDANG KUASA MAHKAMAH DALAM PERBICARAANSeksyen 70. Jika tempat kejadian kesalahan tak dapat ditentukan

Jika—
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.