Enakmen Original

PAHANG

ENAKMEN 5 TAHUN 1989
ENAKMEN KAWALAN DAN SEKATAN PENGEMBANGAN AGAMA-AGAMA BUKAN ISLAM 1989


Tarikh Persetujuan DiRaja :15 April 1989
Tarikh disiarkan dalam Warta :27 April 1989
Tarikh mula berkuatkuasa :1 Mac 1990 [Phg. G.N. 155/90]
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Tajuk Panjang & Mukadimah

BAHAGIAN I - PERMULAAN

Seksyen 1. Tajuk ringkas, mula berkuatkuasa, dan pemakaian.
Seksyen 2. Tafsiran.
Seksyen 3. Kriteria bagi memutuskan sama ada seseorang itu seorang Islam.

BAHAGIAN II - KESALAHAN-KESALAHAN

Seksyen 4. Kesalahan memujuk, mempengaruhi, memaksa atau menghasut seseorang Islam untuk menjadi seorang penganut atau anggota dsb. suatu agama bukan Islam.
Seksyen 5. Kesalahan mendedahkan seorang Islam kepada pengaruh-pengaruh suatu agama bukan Islam.
Seksyen 6. Kesalahan mendekati seorang Islam untuk mendedahkannya kepada apa-apa ucapan atau pertunjukan mengenai apa-apa perkara berkaitan dengan suatu agama bukan Islam.
Seksyen 7. Kesalahan menghantar atau menyerahkan terbitan-terbitan mengenai apa-apa agama bukan Islam kepada seorang Islam.
Seksyen 8. Kesalahan membahagikan apa-apa terbitan atau bahan publisiti mengenai agama bukan Islam kepada seorang Islam.
Seksyen 9. Kesalahan berhubung dengan penggunaan perkataan-perkataan dan perbahasaan-perbahasaan tertentu yang bersumber Islam.

BAHAGIAN III - PENGUATKUASAAN DAN PELBAGAI

Seksyen 10. Perlantikan pegawai diberikuasa.
Seksyen 11. Kesalahan-kesalahan boleh tangkap dan kes-kes boleh tangkap.
Seksyen 12. Kuasa penyiasatan.
Seksyen 13. Kuasa untuk menghendaki saksi-saksi hadir.
Seksyen 14. Pemeriksaan saksi-saksi.
Seksyen 15. Pengendalian pendakwaan.

JADUAL
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.