ENAKMEN 4 TAHUN 1992
ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 1991


JADUAL
Diluluskan dalam Dewan Undangan Negeri pada 3 Mac 1991.
MD. PUAT BIN ROMLI,
Setiausaha, Dewan Undangan Negeri,
Negeri Perlis
[SUK (Ps.) 01/184.]
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.