ENAKMEN 4 TAHUN 1992
ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 1991

BAHAGIAN III - PENDAFTARAN PERKAHWINANSeksyen 32. Daftar yang tidak diakui di sisi Undang-undang.

Tiada seseorang, selain daripada mereka yang dilantik di bawah Seksyen 28, boleh-
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.