ENAKMEN 10 TAHUN 1996
ENAKMEN KAWALAN SEKOLAH-SEKOLAH AGAMA ISLAM 1996

BAHAGIAN II - PENDAFTAR DAN TIMBALAN PENDAFTARSeksyen 3. Perlantikan Pendaftar dan Timbalan Pendaftar.


Majlis boleh, dengan kelulusan Duli Yang Maha Mulia Sultan, melantik---

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.