ENAKMEN 1 TAHUN 1990
ENAKMEN KETERANGAN MAHKAMAH SYARIAH 1990

BAHAGIAN I - QARINAH
BAB 2 - QARINAH
IqrarSeksyen 11. Bila fakta yang sebaliknya bukan qarinah boleh menjadi qarinah.

Fakta yang sebaliknya bukan qarinah boleh menjadi qarinah -

MISALAN

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.