ENAKMEN 17 TAHUN 2003
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (NEGERI JOHOR) 2003

BAHAGIAN I - PERMULAANFasal 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuatkuasa.

Enakmen ini bolehlah dinamakan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003 dan hendaklah mula berkuat kuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan melalui pemberitahuan dalam Warta.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.