ENAKMEN 5 TAHUN 1989
ENAKMEN KAWALAN DAN SEKATAN PENGEMBANGAN AGAMA-AGAMA BUKAN ISLAM 1989

BAHAGIAN I - PERMULAANSeksyen 3. Kriteria bagi memutuskan sama ada seseorang itu seorang Islam.

Jika dalam apa-apa pendakwaan bagi suatu kesalahan di bawah Enakmen ini timbul apa-apa soalan tentang sama ada seseorang itu seorang Islam, soalan itu hendaklah diputuskan mengikut kriteria reputasi am, tanpa membuat apa-apa percubaan untuk mempersoalkan keimanan, kepercayaan, kelakuan, perangai, watak, perbuatan, atau kemungkiran orang itu.

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.