ENAKMEN 1 TAHUN 1984
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1979

BAHAGIAN IX - PENALTISeksyen 113. Menganiayai isteri.

Seorang yang menganiayai isterinya atau menipu harta isterinya adalah bersalah atas suatu kesalahan di bawah Enakmen ini dan boleh, apabila dithabitkan dikenakan penjara selama tempoh tidak melebihi dua bulan atau denda tidak melebihi tiga ratus ringgit atau kedua-duanya.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.