ENAKMEN 1 TAHUN 1990
ENAKMEN KETERANGAN MAHKAMAH SYARIAH 1990

BAHAGIAN II - MENGENAI BUKTI
BAB 5 - KETERANGAN DOKUMENTAR
Dokumen Awam.Seksyen 61. Bukti dokumen rasmi tertentu.

Dokumen awam yang berikut bolehlah dibuktikan seperti berikut:

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.