ENAKMEN 17 TAHUN 2003
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (NEGERI JOHOR) 2003


Mukadimah
SAYA BERSETUJU,

SULTAN ISKANDAR
Tandatangan Raja

22hb Disember 2003

Suatu Enakmen bagi memperuntukkan dan menyatukan peruntukan-peruntukan Undang-Undang Keluarga Is-lam mengenai perkahwinan, perceraian, nafkah, penjagaan dan perkara-perkara lain berkaitan dengan kehidupan keluarga.
[ ]

MAKA INILAH DIPERBUAT UNDANG-UNDANG oleh Dewan Negeri Johor seperti berikut:
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.