ENAKMEN 11 TAHUN 2003
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (NEGERI SEMBILAN) 2003

BAHAGIAN VII - PENJAGAAN
Relif-Relif LainSeksyen 106. Kuasa Mahkamah untuk mengetepikan dan menahan perpindahan-perpindahan yang dimaksudkan untuk mengecewakan tuntutan-tuntutan nafkah

(1) Jika—
Mahkamah hendaklah mempunyai kuasa atas permohonan—
(2) Bagi maksud seksyen ini—

“harta” ertinya apa-apa jenis harta, alih atau tak alih, dan termasuk wang;

“perpindahan” termasuk sesuatu penjualan, pemberian, pajakan, gadai janji, atau apa-apa urusan lain yang dengannya pemunyaan atau pemilikan harta itu dipindahkan hakmilik atau dibebankan tetapi tidak termasuk sesuatu perpindahan yang dilakukan kerana wang atau sesuatu bernilai wang kepada atau bagi faedah seseorang yang bertindak dengan suci hati dan dengan tidak mengetahui tujuan perpindahan itu dilakukan.

(3) Kegagalan mematuhi sesuatu perintah yang dibuat di bawah seksyen ini boleh dihukum sebagai suatu penghinaan Mahkamah.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.