ENAKMEN 11 TAHUN 2003
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (NEGERI SEMBILAN) 2003

BAHAGIAN V - PEMBUBARAN PERKAHWINANSeksyen 56. Pendaftaran perceraian

Tiada lafaz talaq atau perintah perceraian atau pembatalan boleh didaftarkan melainkan jika Pendaftar yang berkenaan atau Ketua Pendaftar berpuas hati bahawa Mahkamah telah membuat perintah muktamad berhubung dengannya.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.