ENAKMEN 11 TAHUN 2003
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (NEGERI SEMBILAN) 2003

BAHAGIAN VIII - PELBAGAISeksyen 109. Pengiktirafan perkahwinan orang Islam yang dilakukan di luar Negeri Sembilan

Sesuatu perkahwinan orang Islam yang dilakukan di luar Negeri Sembilan, hendaklah diiktirafkan sebagai sah bagi segala maksud Enakmen ini jika—

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.