ENAKMEN 11 TAHUN 2003
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (NEGERI SEMBILAN) 2003

BAHAGIAN III - PENDAFTARAN PERKAHWINANSeksyen 26. Perakuan nikah dan ta’liq

Apabila mendaftarkan sesuatu perkahwinan dan apabila dibayar kepadanya fi yang ditetapkan, Pendaftar hendaklah mengeluarkan suatu perakuan nikah dalam borang yang ditetapkan kepada kedua-dua pihak perkahwinan itu dan hendaklah juga mengendorskan ta’liq pada perakuan nikah itu.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.