ENAKMEN 11 TAHUN 2003
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (NEGERI SEMBILAN) 2003

BAHAGIAN III - PENDAFTARAN PERKAHWINANSeksyen 27. Melaporkan perkahwinan yang terbatal atau tidak sah

Menjadi kewajipan tiap-tiap orang untuk melaporkan kepada Pendaftar tentang keadaan sesuatu hal yang dalamnya dia berpendapat bahawa sesuatu perkahwinan yang dikatakan adalah terbatal atau bahawa mana-mana perkahwinan yang boleh didaftarkan telah diakadnikahkan bersalahan dengan Enakmen ini.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.