ENAKMEN 11 TAHUN 2003
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (NEGERI SEMBILAN) 2003

BAHAGIAN IX - PENALTISeksyen 126. Tidak membuat laporan

(1) Jika mana-mana orang berkewajipan membuat sesuatu laporan di bawah Enakmen ini dan dia sengaja cuai atau tidak berbuat demikian maka dia melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi satu ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya.

(2) Jika mana-mana orang berkewajipan untuk membuat sesuatu laporan atau dikehendaki untuk mengemukakan sesuatu permohonan di bawah Enakmen ini atau dikehendaki untuk memberikan apa-apa maklumat atau menyempurnakan atau menandatangani apa-apa dokumen yang perlu di sisi undang-undang bagi maksud melaksanakan pendaftaran dokumen itu dengan sengaja cuai atau tidak membuat laporan itu atau mematuhi kehendak itu maka dia melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi satu ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.